ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะนักวิจัยจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
          ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ได้ต้อนรับคณะนักวิจัยจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ที่ได้เข้ามาเก็บข้อมูลเพื่อดำเนินการวิจัย เรื่อง “ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคีประสบผลสำเร็จในเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจนได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในปี 2560 เป็นที่ยอมรับและประจักษ์ต่อสาธารณชนตลอดจนสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยการวิจัยในครั้งนี้ทางคณะนักวิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา คณะคณะครูและบุคลากรในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียน อันได้แก่ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการ สถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการวิจัยต่อไป

โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2561,13:30   อ่าน 11 ครั้ง