ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 128) 25 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาไทย (อ่าน 129) 25 ม.ค. 65
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 106) 18 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างภาษาไทย (อ่าน 286) 10 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคีเรื่องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On - Site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 151) 06 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์แนวทางการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพใจของนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมการเปิดเรียน (อ่าน 64) 24 ธ.ค. 64
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41-42/2564 (อ่าน 50) 11 พ.ย. 64
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (อ่าน 65) 11 พ.ย. 64
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37-38/2564 (อ่าน 47) 09 พ.ย. 64
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39-40/2564 (อ่าน 49) 09 พ.ย. 64
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ กองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (อ่าน 48) 31 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (อ่าน 95) 09 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 และ ครั้งที่ 36/2564 (อ่าน 65) 01 ต.ค. 64
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน (อ่าน 57) 30 ก.ย. 64
รับเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ของนักเรียนชั้น อ.2-ป.6 เดือนกันยายนและเดือนตุลาคม (อ่าน 49) 28 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันมหิดล" ประจำปี 2564 (อ่าน 0) 24 ก.ย. 64
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31-34/2564 (2) (อ่าน 36) 14 ก.ย. 64
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31-34/2564 (1) (อ่าน 46) 14 ก.ย. 64
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (อ่าน 41) 14 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคีเรื่องริบหลักประกันสัญญา (อ่าน 107) 18 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี เรื่องขยายการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-demand และ on-hand (อ่าน 137) 12 มิ.ย. 64
ประกาศเลื่อนการรายงานตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 148) 06 พ.ค. 64
ประกาศราชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 180) 22 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 163) 21 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย (อ่าน 177) 20 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 257) 08 เม.ย. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 219) 24 ก.พ. 64
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคีได้รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 2 (อ่าน 217) 19 ก.พ. 64
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคีได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 (อ่าน 195) 19 ก.พ. 64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม (อ่าน 227) 15 ก.พ. 64
ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาเปิดเรียนตามปกติ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 267) 27 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ระดับ (ปวช) (อ่าน 292) 20 ม.ค. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (อ่าน 228) 06 ม.ค. 64
ประกาศปิดเรียนด้วยมีเหตุพิเศษเนื่องด้วยการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 237) 02 ม.ค. 64
แจ้งปิดภายใน และปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 294) 14 พ.ย. 63
รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 (อ่าน 333) 04 ต.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (อ่าน 310) 01 ต.ค. 63
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่ครัว (อ่าน 358) 01 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี (อ่าน 358) 15 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(ภาษาไทย) (อ่าน 349) 02 ก.ย. 63