โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
92 หมู่ที่ 15  ตำบลรับร่อ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077-630-767
คณะผู้บริหาร

นางสาวสุดใจ ดำคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอัญชณา เกษเเก้ว
ครู คศ.2

นางสาวอุมาภรณ์ รื่นสำราญ
ครู คศ.2

นางสาวสุกาลดา วงศ์ภักดี
ครู คศ.3

นางสาวอุฬาริน รัตนภักดี
ครู คศ.2