กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสรพงค์ ศุภโสภณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุวารี ดำสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนาตยา เเก้วศรี
ครูผู้ช่วย