กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสรพงค์ ศุภโสภณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจันทร์ศรีเนตร จินาเพ็ญ
ครู คศ.1