กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสรพงค์ ศุภโสภณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุวารี ดำสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนาตยา เเก้วศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวบัณฑิตา อ้อซ้าย
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิดารัตน์ มากเเก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวชญาษร รัตนานุกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาววิลาศินี เมืองอุดม
ครูผู้ช่วย