กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวบัณฑิตา อ้อซ้าย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุวารี ดำสุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวนาตยา เเก้วศรี
ครู คศ.1

นางสาวธิดารัตน์ มากเเก้ว
ครู คศ.1

นางสาวชญาษร รัตนานุกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาววิลาสินี เมืองอุดม
ครู คศ.1

นางสาวเทวิณตา ศุภมาตร์
ครูผู้ช่วย