กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศิราณี ชัยวิสิทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชนากานต์ พุ่มเกตุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธารารัตน์ น่านวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววัชราภรณ์ ถวิลบุญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3