กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชนากานต์ พุ่มเกตุ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวธารารัตน์ น่านวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววัชราภรณ์ ถวิลบุญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3