กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชนากานต์ พุ่มเกตุ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวธารารัตน์ น่านวงศ์
ครู คศ.1

นางสาววัชราภรณ์ ถวิลบุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิดารัตน์ เพชรนาค
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกกานต์ วังบัว
พนักงานราชการ

นางสาวณิลวดี มีสุข
ครูอัตราจ้าง