กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวธิดารัตน์ เพชรนาค
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวรรณภา เหล่าวายนอก
ครู คศ.2

นางสาวธารารัตน์ อินทปัน
ครู คศ.1

นางสาวสุภาพร อ่อนห้างหว้า
ครู คศ.1

นางสาววัชราภรณ์ ถวิลบุญ
ครู คศ.1

นายกฤษดา เอียดศรีชาย
พนักงานราชการ

นางสาวสุรัสสา เข็มทอง
ครูอัตราจ้าง