กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวธิดารัตน์ เพชรนาค
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวรรณภา เหล่าวายนอก
ครู คศ.2

นางสาวสุภาพร อ่อนห้างหว้า
ครู คศ.1

นางสาววัชราภรณ์ ถวิลบุญ
ครู คศ.1

นายกฤษดา เอียดศรีชาย
พนักงานราชการ

นางสาวสุรัสสา เข็มทอง
ครูอัตราจ้าง