โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
92 หมู่ที่ 15  ตำบลรับร่อ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077-630-767
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชนากานต์ พุ่มเกตุ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวธารารัตน์ น่านวงศ์
ครู คศ.1

นางสาววัชราภรณ์ ถวิลบุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิดารัตน์ เพชรนาค
ครูผู้ช่วย

นางสาวชลธิชา สุมาลุ
ครูอัตราจ้าง