โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
92 หมู่ที่ 15  ตำบลรับร่อ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077-630-767
คณะผู้บริหาร

นางสาวสุดใจ ดำคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชูศักดิ์ แพ่งภักดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอรทัย จิตณรงค์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา