คณะผู้บริหาร

ดร.กันยมาส ชูจีน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอุมาภรณ์ รื่นสำราญ
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางสาวอัญชณา เกษเเก้ว
ครู คศ.2

นางสาวสุกาลดา วงศ์ภักดี
ครู คศ.2

นางสาวอุฬาริน รัตนภักดี
ครู คศ.3