คณะผู้บริหาร

นางสาวสุดใจ ดำคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอรทัย จิตณรงค์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชูศักดิ์ แพ่งภักดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา