คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาววิลัยลักษณ์ เพ็ชรดวง
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวสุพลักษณ์ สิทธิจันทร์
ครู คศ.1

นางสาววนาลี เอกวรรณนัง
ครู คศ.1

นางสาวจุฬีภรณ์ ทองเฟื่อง
ครู คศ.1

นางสาววราพร พลยอด
ครู คศ.1

นางสารภีร์ คีรีสุทธิ์
ครู คศ.1