ปฐมวัย

นางสาวสุพลักษณ์ สิทธิจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาววนาลี เอกวรรณนัง
ครู คศ.1

นางสาวจุฬีภรณ์ ทองเฟื่อง
ครูผู้ช่วย