ปฐมวัย

นางสาวสุพลักษณ์ สิทธิจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาววนาลี เอกวรรณนัง
ครู คศ.1

นางสาวจุฬีภรณ์ ทองเฟื่อง
ครู คศ.1

นางสาววราพร พลยอด
ครูผู้ช่วย

นางสารภีร์ คีรีสุทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววิลัยลักษณ์ เพ็ชรดวง
ครูผู้ช่วย