กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายศราวุธ เสาวนิช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุกาลดา วงศ์ภักดี
ครู คศ.2

นายผลึก เรืองสังข์
ครู คศ.1