กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกันตนา ระวังวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุกาลดา วงศ์ภักดี
ครู คศ.3

นางสาวนิตินุช จินดาอ่อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิโรรัตน์ พัฒเวช
ครูผู้ช่วย