โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
92 หมู่ที่ 15  ตำบลรับร่อ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077-630-767
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกันตนา ระวังวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุกาลดา วงศ์ภักดี
ครู คศ.3

นายผลึก เรื่องสังข์
ครู คศ.1

นางสาวนิตินุช จินดาอ่อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิโรรัตน์ พัฒเวช
ครูผู้ช่วย