โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
92 หมู่ที่ 15  ตำบลรับร่อ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077-630-767
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศลิษา คงชนะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอุมาภรณ์ รื่นสำราญ
ครู คศ.2

นางอธิษฎา ภัยมณี
ครู คศ.2

นางสาวสุพัตรา ยืนยิ่ง
ครู คศ.1

สิบเอกหญิงฐิติมา ยาจิตร
ครู คศ.1