โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
92 หมู่ที่ 15  ตำบลรับร่อ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077-630-767
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศลิษา คงชนะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอุมาภรณ์ รื่นสำราญ
ครู คศ.3

นางอธิษฎา ภัยมณี
ครู คศ.2

นายชูศักดิ์ เเพ่งภักดี
ครู คศ.1

นางสาวนัชชารินทร์ ป่ายา
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา ยืนยิ่ง
ครู คศ.1

สิบเอกหญิงฐิติมา ยาจิตร
ครู คศ.1