กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศลิษา คงชนะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอุมาภรณ์ รื่นสำราญ
ครู คศ.2

นางสาวสุพัตรา ยืนยิ่ง
ครู คศ.1

สิบเอกหญิงฐิติมา ยาจิตร
ครู คศ.1