กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอธิษฎา ภัยมณี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอุมาภรณ์ รื่นสำราญ
ครู คศ.3

นางสาวศลิษา คงชนะ
ครู คศ.1

นายชูศักดิ์ เเพ่งภักดี
ครู คศ.1

นางสาวนัชชารินทร์ ป่ายา
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา ยืนยิ่ง
ครู คศ.1

นางสาวจอมขวัญ ศักดิ์ตระกูล
ครู คศ.1

สิบเอกหญิงฐิติมา ยาจิตร
ครู คศ.1