กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธีระศักดิ์ เกตุอำไพ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอุมาภรณ์ รื่นสำราญ
ครู คศ.3

นางสาวสุพัตรา ยืนยิ่ง
ครู คศ.1

สิบเอกหญิงฐิติมา ยาจิตร
ครู คศ.1