กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเสาวรัตน์ ภิรมย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอธิษฎา ภัยมณี
ครู คศ.1

นายชูศักดิ์ เเพ่งภักดี
ครู คศ.1

นางสาวนัชชารินทร์ ป่ายา
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา ยืนยิ่ง
ครู คศ.1