กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวณัฐภาส์ วันดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอุฬาริน รัตนภักดี
ครู คศ.2

นางวรรณภา เหล่าหวายนอก
ครู คศ.2

นางนิภา มีเเก้ว
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรวรรณ เเซ่ชี
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร อนุกูลกาญจน์
ครู คศ.1

นางสาวกมลชนก กิตติวานิช
ครูผู้ช่วย

นางสาวประไพ นิลทัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑามาศ สมสมัย
ครูผู้ช่วย