โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
92 หมู่ที่ 15  ตำบลรับร่อ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077-630-767
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวณัฐภาส์ วันดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอุฬาริน รัตนภักดี
ครู คศ.2

นางวรรณภา เหล่าหวายนอก
ครู คศ.2

นางสาวศิริพร อนุกูลกาญจน์
ครู คศ.1

นางสาวสุลีพร ชนม์ทวี
ครู คศ.1

นางสาวประไพ นิลทัย
ครู คศ.1

นางสาวกมลชนก กิตติวานิช
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑามาศ สมสมัย
ครูผู้ช่วย