โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
92 หมู่ที่ 15  ตำบลรับร่อ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077-630-767
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวณัฐภาส์ วันดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอุฬาริน รัตนภักดี
ครู คศ.2

นางวรรณภา เหล่าหวายนอก
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรวรรณ เเซ่ชี
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร อนุกูลกาญจน์
ครู คศ.1

นางสาวสุลีพร ชนม์ทวี
ครู คศ.1

นางสาวประไพ นิลทัย
ครู คศ.1

นางสาวกมลชนก กิตติวานิช
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑามาศ สมสมัย
ครูผู้ช่วย