กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวณัฐภาส์ วันดี
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอุมาภรณ์ รื่นสำราญ
ครู คศ.3

นางสาวอุฬาริน รัตนภักดี
ครู คศ.2

นางกันตนา ระวังวงศ์
ครู คศ.2

นางวรรณภา เหล่าหวายนอก
ครู คศ.2

นางนิภา มีเเก้ว
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรวรรณ เเซ่ชี
ครู คศ.1

นางสาวศลิษา คงชนะ
ครู คศ.1

นางสาวจอมขวัญ ศักดิ์ตระกูล
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร อนุกูลกาญจน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลชนก กิตติวานิช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2