กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศิริพร อนุกูลกาญจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอุฬาริน รัตนภักดี
ครู คศ.2

นางสาวณัฐภาส์ วันดี
ครู คศ.1

นางสาวสุลีพร ชนม์ทวี
ครู คศ.1

นางสาวประไพ นิลทัย
ครู คศ.1

นางสาวกมลชนก กิตติวานิช
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ สมสมัย
ครู คศ.1