กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวีระวัฒน์ เรืองรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวปิยะรัตน์ บางทอง
ครู คศ.1

นางสาวธิดารัตน์ หนูบำรุง
ครูผู้ช่วย