กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววราภรณ์ เพราเเดง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอัญชณา เกษเเก้ว
ครู คศ.3

นายอนุเทพ วิมลศรี
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา สุวัฒนกิจ
ครูผู้ช่วย