โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
92 หมู่ที่ 15  ตำบลรับร่อ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077-630-767
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววราภรณ์ เพราเเดง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอัญชณา เกษเเก้ว
ครู คศ.2

นางสาวรัชดาภรณ์ ใจดี
ครู คศ.1

นายอนุเทพ วิมลศรี
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา สัพโส
ครูผู้ช่วย