ประวัติโรงเรียน

      โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคีเริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2535 จากความร่วมมือร่วมใจ ชาวบ้าน นำโดยนายเฉลียว หาญนอก และชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงที่มีจิตอาสา แต่ก่อนเป็นพื้นที่เป็นป่าอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่ากรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ทางชาวบ้านกลุ่มเดิมร่วมกับพระภิกษุประวิทย์ ฐานทตฺ โต และอาจารย์ประทีป วรรณเผือก ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่จัดตั้งโรงเรียนผ่าน สปอ.ท่าแซะ , สปจ.ชุมพร ในสมัยนั้น ไปยังกรมป่าไม้และกรมป่าไม้ได้นำเรื่องเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้สำนักคณะกรรมการประถม ศึกษาแห่งชาติเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารับร่อและป่าสลุย ท้องที่ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เนื้อที่ 24 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา และได้พิจารณาอนุมัติตามประกาศกรมป่าไม้ฉบับที่ 124/2543 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2543 สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร ได้ขอจัดตั้งโรงเรียนบ้านหาดใน สาขาบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ตามประกาศคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ จนกระทั่งเมื่อปีการศึกษา 2545 ได้แยกตัวออกมาเป็นโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา2547ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นสหวิทยาเขตของโรงเรียนท่าข้ามวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จนถึงปีการศึกษา 2549ได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างเป็นทางการ