โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
92 หมู่ที่ 15  ตำบลรับร่อ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86190
เบอร์โทรศัพท์ 077-630-767
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวันทนา บุรพจิตร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุพร บุรพจิตร์
ครู คศ.2

นายธานินท์ นิลสิน
ครู คศ.1

นางสาวภาวินี เถื่อนสุคนธ์
ครูผู้ช่วย