กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวันทนา บุรพจิตร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุพร บุรพจิตร์
ครู คศ.2

นายธานินท์ นิลสิน
ครู คศ.1

นางสาวภาวินี เถื่อนสุคนธ์
ครูผู้ช่วย