กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวันทนา บุรพจิตร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุพร บุรพจิตร์
ครู คศ.1

นางสาวทานตะวัน เอียดจุ้ย
ครู คศ.1

นายธานินท์ นิลสิน
ครู คศ.1