ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต CPN 1
วันที่ 27 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ได้ส่งผลงานนวัตกรรมการสอนเข้าประกวดในโครงการ "1 ครูดี 1 นวัตกรรมการสอน" และจากการคัดเลือกนวัตกรรมการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
นวัตกรรมการสอนดังกล่าวได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1 เพื่อจัดผลงานเข้าประกวดในงานสัมมนาในหัวข้อ “เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต CPN 1” โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2561 ณ โรงแรมชุมพรการ์เด้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ช่วยกันจัดนิทรรศการผลงานเพื่อเข้าประกวดเเละได้รับรางวัลดังนี้
เหรียญทองอันดับที่ 3
- การสอนเรขาคณิตโดยใช้กระบวนการโครงงาน “นวัตกรรมดีไซน์ด้วยเรขาคณิต” ครูผู้สอน นางสาวณัฐภาส์ วันดี
เหรียญทองชมเชยอันดับที่ 4
- การสร้างสรรค์การแสดงนาฎศิลป์รำถวายพระพร 12 สิงหามหาราชีนีสำหรับนักเรียนชุมชนนาฎศิลป์ 
ครูผู้สอน นางสาวทานตะวัน เอียดจุ้ย
เหรียญทองชมเชยอันดับที่ 5
- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ ม.3 ด้วย PP MODEL ครูผู้สอน นายสรพงค์ ศุภโสภณ
รับมอบวุฒิบัตรเกียรติคุณจาก นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 เพื่อเป็นเกียรติคุณสืบไป
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,09:56   อ่าน 93 ครั้ง