ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เทคนิคการใช้กิจกรรมปลูกพลังบวกส่งเสริมความเข้มแข็งในครอบครัวและเตรียมตัวเด็กสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิลัยลักษณ์ เพ็ชรดวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2564,20:10  อ่าน 632 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้เทคนิคสร้างแรงจูงใจ ด้วย VIDEO VIRAL ตอบโจทย์การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบท่าทางประกอบเพลง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภาวินี เถื่อนสุคนธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2564,20:09  อ่าน 626 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้ โดย สร้างนักคิดในห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพัตรา สุวัฒนกิจ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2564,20:09  อ่าน 236 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค TGT
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัญชณา เกษเเก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2564,20:08  อ่าน 226 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้ชุดเกมจานปริศนาประกอบการเรียน การสอน เรื่องประวัติและความสำคัญของศาสนา
ชื่ออาจารย์ : นายอนุเทพ วิมลศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2564,20:07  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐภาส์ วันดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2564,20:05  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสอนโจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิค “อ่านซ้ำ ทำจนเซียน”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประไพ นิลทัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2564,20:04  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เทคนิคการจัดการเรียนรู้ One spirit and One unity
ชื่ออาจารย์ : นายวีระวัฒน์ เรืองรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2564,20:03  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการสอนเรียนปนเล่น (Play and learn)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกมลชนก กิตติวานิช
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2564,20:02  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเรียนรู้ผ่านเกม ด้วยเทคนิค STAR เพื่อพัฒนาทักษะทางการคิดเชิงคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริพร อนุกูลกาญจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2564,20:01  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..